A bioloxía é unha ciencia conceptual, é dicir, que manexa moitos conceptos. Vida, evolución... conceptos complexos que pouco a pouco iranse asimilando conforme vaia avanzando o curso. Tamén hai outros máis sinxelos que farán que o noso vocabulario se enriqueza: decápodo, retroalimentación, quelícero, saxital...
Para ir comprendendo e delimitando os conceptos que vaian aparecendo imos facer un exercicio que consiste en utilzalos para construír metáforas e explicar que parte do significado dun concepto da bioloxía estamos utilizando.

Exercicio, crear metáforas utilizando as funcións dos orgánulos celulares.

Exemplo.
É un lisosoma comendo.
Os lisosomas, órganulos celulares que dixeren substancias utilizanse aquí para facer referencia a súa capacidade de desfacer, destruír, deconstruír.
Pode querer dicir que o que decía desfacía o que pensabamos inicialmente e destruía os nosos argumentos.
As túas ideas están baleiras como vacuolas.
As vacuolas son orgánulos que almacenan substancias nas células. Moitas das veces, gardan auga. Ademais cando se descubriron aparecían como se estiveran baleiras (de aí o nome: vacuo = baleiro). Pode querer dicir que unha persoa está facendo algo sen sentido, e fai referencia a que non ten nada na cabeza; ausencia do cerebro e no seu lugar unha vacuola, baleiro (ou como moito chea de auga).

·Centríolos: A miña nai é un centríolo, sempre o ten que organizar todo.
Participan na organización do resto dos microtúbulos celulares. Pode querer dicir que traballa de organizador de información. OK
·Flaxelo: As súas carnes parecen flaxelos cando corre.
Permite o desprazamento de células dotadas de mobilidade. Pode querer dicir que ten certa abilidade pra moverse.
·Aparello de Golgi: A túa boca parece un Aparello de Golgi, sempre expulsa cousas, e sen sentido.
Reciben e procesan puequenas vesículas que conteñen as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Pode querer dicir que sempre o ensucian todo.
·Lisosomas: A trituradora de papel parece un lisosoma dixerindo os papeis.
Dixeren as moléculas complexas que a célula incorpora no seu proceso de dixestión. Pode querer dicir dixería a comida moI rápido. OK
·Retículo endoplasmático liso: O alcohol é como o retículo endoplasmático liso, sempre axudando a limpar.
Desempregan unha importante función na síntese de lípidos e na eliminación de substancias tóxicas da célula. Pode qurer dicir que elimina substancias nocivas para o noso corpo.
·Retículo endoplasmático rugoso: Estes rapaces parecen uns retículos endoplasmaticos rugosos,sintetizano todo.
Sintetiza algunhas proteínas da célula. Pode querer dicir que produce obxectos como este orgánulo.
·Cilios: O balón parecía un cilio do rápido que ía.
Impulsan líquidos ou outras células sobre elas. Pode querer dicir que atrae cousas ou persoas como dito orgánulo.
·Mitocondrias: Ese rapaz non para de moverlle, sobranlle mitocondrias.
Efectúan de xeito continuo complexas reaccións químicas que conducen á producción de enerxía. Pode querer dicir que non respiran moito e por iso van moi lento. BEN. (máis ben que producen pouca enerxía e por iso van lentos)

-Mitocondrias: os seus xestos iban como mitocondrias. O VERBO NON PARECE MOI CORRECTO: os seus xestos agotaban as mitocondrias.
Que as mitocondras son referentes a enerxia polo tanto os xestos iban con forza.

-Flaxelo: A terra é un flaxelo, sempre movendose. (DIOS NOS LIBRE QUE SE MOVERA COMO UN FLAXELO)
Quere dicir que a terra movese seguido coma un flaxelo. VALE.

-Centriolos: es o mesmo que os centriolos. COMPARACIÓN
Os centriolos participan na organizacion do resto dos microtubulos celulares.Pode querer dicir que unha persoa forma parte de algo maior como unha organizacion.

-Retículo endoplasmatico rugoso: A granxa é un retículo endoplasmático rugoso. BEN
O retículo endoplasmatico rugoso forma/sintetiza proteinas . A granxa fai alimentos.

-Lisosomas:Non sexas lisosoma.
Os lisosomas destruen,dixiren as moleculas complexas. Quere dicir que non sexa maleducado. BEN.

-Retículo endoplasmático liso:Os do síndrome de dioxenes non se parecen en nada aos retículos endoplasmáticos lisos.
O retículo endoplasmático liso elimina substancias tóxicas da célula. Quere dicir que se o foras que poderias desfacerte dos sentimentos e pensamentos negativos. MOI BO

-Aparato de golgi: Tes a elixir como o aparato de golgi. BEN AINDA QUE É UNHA COMPARACIÓN
As vesiculas desprendidas podense mover cara á membrana plasmática,aos lisosomas ou ao exterior.Quere dicir que pode elixir a onde ir.- Centriolos: É un centriolo na súa casa, ten todo no seu sitio. (Os centriolos encárganse de organizar a celula, así que, pode querer decir que se encarga de ordenar a súa casa). MOI BEN

- Aparato de Golgi: É un aparato de Golgi cando xoga ao fútbol. (O aparato de Golgi encárgase da secreción, pode querer decir que secreta suor).

- Flaxelos: Métete na piscina e dalle aos flaxelos. (O flaxelo encárgase de mover a célula, pode querer decir que mova os brazos e as pernas para desplazarse). BEN

- Lisosoma: É un lisosoma engulindo. (O lisosoma encárgase da dixestión, pode querer dicir que traga moita comida, e non lle fai dano, así que a dixire ben). BEN.

- Cilios: Dende a ventá vexo un mar de cilios.(Os cilios móvense ritmicamente, pode querer dicir que a forza do vento move ritmicamente as herbas do prado). MOI BEN.

- Mitocondrias: Teño unha mitocondria por afillado. (As mitocondrias producen enerxía, pode querer decir que o meu afillado é unha fábrica de enerxía, que nunca cansa, sempre hai máis). BEN

- Retículo endoplasmático liso: O retículo endoplasmático liso do cigarro non abonda para tanta toxina. (O retículo endoplasmático liso elimina toxinas, pode querer dicir que o filtro do tabaco non abonda para eliminar tanta toxina). PODE VALER.

- Retículo endoplasmático rugoso: Es o retículo endoplastmático rugoso dos mimos, fabricas, almacenas e repartes. (O retículo endoplasmático rugoso ocupase de fabricar, almacenar e transportar proteínas, pode querer decir que fabrica mimos, almacenaos e os reparte co resto da xente). MOI BEN.


-Centriolos:Ten todo ben organizado é un centriolo (Os centriolos organizan a celula, e esa persoa e moi ben organizada) BEN

-Flaxelo: Os peixes movian a toda velocidade o flaxelo (O flaxelo é o encargado na celula do seu desprazamento e a cola do peixe e a encargada do seu movemento. OK

-Aparato de Golgi: É un aparato de golgi sempre os mete fora do grupo de amigos. (O aparato de Golgi é oencargado de expulsaras vesiculas fora da celula e esa persoa actua como o aparato de golgi) OK

-Citoesqueleto: É un citoesqueleto sempre esta a montar e desmontar as cousas.(O citoesqueleto e como un andamio que sempre se esata a facer e a desfacer e esta persoa fai o mesmo) MÁIS BEN SERÍA UN CENTRIOLO QUE É O QUE MONTA E DESMONTA AO CITOESQUELETO. PERO PODE VALER.

-Mitocondrias: A central electrica era unha mitocondria.(Unha mitocondria sempre esta facento a enerxia que necesitamos ea central xenera a toda a enrxia electria que necesitamos) BEN

-Ribosomas: os obreiros na fábrica eran ribosomas.(Os ribosomas traballan en cadea na sintese das proteinas e os obreors traballan de igual maneira. BEN

-Reticulo Endoplasmatico Rugoso: O comedor social e un reticulo endoplasmatico rugoso.(o reticulo transpota almacena e reparte proteinas e o comedor fabrica os alimentos almacenaos e reparteos entre as persoas. PODE VALER, AINDA QUE UN COMEDOR NON FABRICA A COMIDA, O RESTO BEN.

-Lisoma : O que lle fixeches pareceulle un lisosoma.( Os lisosomas son os encargados de destruir sustancia dañinas eo que lle fixo foi algo dañino) OS LISOSOMAS NON SON DAÑINOS. DESTRUÍR NON TEN POQUE SER SINÓNIMO DE DAÑINO.

-Reticulo Endoplasmatico Liso : Os medicos son reticulos endoplasmaticos lisos. (O reticulo encargase de eliminar as sustancias toxicas e os medicos limpan as feridas do corpo ) PODE VALER.

-Cilios: No concerto as persoas eran cilios .(Os cilios son prolongacions moi numerosas e que se moven xuntas eas persoas tamen se movian todas xuntas) BEN.
-Centríolos: É o centríolo de toda a súa familia. ( Os centríolos son os encargados de organizar os microtúbulos do citoesqueleto ,pode querer decir que se encarga de todos os asuntos da familia) OK

-Flaxelo : Foille cambiar os flaxelos ao coche. (O flaxelo é unha prolongación da célula que se move , pode querer decir que lle foi cambiar as rodas ao coche).
- Aparato de Golgi : Onte era un aparato de Golgi , debiulle de sentar mal a comida. ( O aparato de Golgi encárgase de expulsar cousas , pode querer decir que lle sentou mal a comida e que non paraba de vomitar). BEN.

-Retículo endoplasmático rugoso : Para ela ese sitio é un retículo endoplasmático rugoso . ( O retículo endoplasmático rugosos crea un espazo diferente ao resto do citoplasma , pode querer decir que para ela ese sitio crea unha atmosfera diferente onde se olvida de todo) MOI BEN.

-Ribosoma : Esa familia está chea de ribosomas .( Os ribosomas son os encargados de producir proteínas ,pode querer decir ,que esa familia está chea de traballadores).

-Retículo endoplasmático liso : Onte foi un retículo endoplasmático liso toda a tarde .( O retículo endoplasmático liso encárgase de eliminar toxinas ,pode querer decir , que estivo toda a tarde limpando). OK.

-Mitocondrias : Ela é unha mitocondria para seus pais .( As mitocondrias encárganse de proporcionar enerxía para realizar as función celulares,pode querer decir que ela proporciónalle a enerxía a seus pais para seguir adiante). OK.

-Citoesqueleto : El é o citoesqueleto de todo o grupo . ( O citoesqueleto é a andamiaxe de toda a célula , pode querer decir que el é a base de todo o grupo, o máis importante ) O QUE O ORGANIZA. PODE VALER.

-Lisosomas : Nesta casa parece que pasou un lisosoma . ( Os lisosomas son os encargados de destruír moléculas , pode querer decir, que a casa está tan desordenada que parece que alguén se encargou de destruíla). BEN.


- Aparato de Golgi: Tes o traballo dun aparello de Golgi.
Función: recibe e procesa pequenas vesículas.
Pode querer dicir que ten moito traballo.

- Lisosomas: Eres un lisosoma durante o día.
Función: Dixerir as moléculas.
Pode querer dicir que sempre está comendo.

- Retículo endoplasmático liso: Convérteste nun retículo endoplasmático liso á hora de limpar.
Función: Eliminar substancias tóxicas da célula.
Pode querer dicir que sempre o ten que ter todo limpísimo.

-Ribosomas: Eres un ribosoma nesta partida.
Función: Formar proteínas.
Pode querer dicir que sen el non se pode facer a partida.

- Mitocondrias: Eres unha mitocondria explicándote.
Función: Efectuar de xeito continuo complexas reaccions químicas.
Pode querer dicir que se complica, que non se explica como debería.

- Flaxelo: Tes a mobilidade dun flaxelo.
Función: Permitir o desprazamento das células dotadas de mobilidade.
Pode querer dicir que sempre se está movendo, que anda dun lado a outro.

- Cilios: Pareces un cilio á hora de levantar a caixa.
Función: Impulsar líquidos ou outras células sobre elas.
Pode querer dicir que ten moita forza.

- Retículo endoplasmático rugoso: Eres un retículo endoplasmático rugoso cos teus compañeiros.
Función: Axudar a formar algunhas das proteínas das células.
Pode querer dicir que sempre está axudando aos compañeiros.

-Lisosomas: O teu estomago é como un lisosoma.Os lisosomas encarganse da disextión de compostos organicos. Pode quere dicir que come calquera cousa.
-Ribosomas: Esa empresa ten moitos ribosomas. Os ribosomas encarganse de sintetizar proteinas . Pode quere dicir que ten moitos empleados fabricando produtos.
-Cloroplastos: O seu xardin é un cloroplasto . Os cloroplastos son os organulos encargados de producir enerxia utilizando a luz do sol. Pode querer dicir que no seu xardin ten paneis solares.
-Vacuolo: A miña carteira é coma un vacuolo. Os vacuolos son os organulos que almacena auga ou poden non ter nada dentro. Pode quere dicir que a carteira esta vacia.
-Citoesqueleto: Ese edificio e coma un citoesqueleto. O citoesquleto é unha andamiaxe que se esta formando e destruindo continuamente. Pode querer dicir que o edificio o estan reformando continuamente.
-Centriolo: Eses dous son os centriolos da obra. Os centriolos son os organulos encargados de organizar os filamentos para formar o citoesqueleto. Pode querer dicir que eles son os encargados de vixiar que a obra vaia ben.
-Nucleo: Ten un cerebro coma un nucleo. O nucleo conten o ADN que almacena a informacion xenetica. Pode querer dicir que almacena moita información.
-Reticulo endoplasmatico: Esta nova empresa é o reticulo endoplasmatico da cidade. O reticulo endoplasmatico é o organulo que sintetiza substancias, almacenas e reparteas pola celula. Pode querer dicir que a empres produce os produtos, os almacena e os reparte pola cidade.
-Mitocondria: Ese pobo ten unha mitocondria. As mitocondrias son os organulos que producen enerxia. pode querer dicir que nese pobo hai unha central electrica.
-Aparato de Golgi: cando rompiu o deposito paracia un aparato de Golgi. O aparato de Golgi é o organulo que expulsa substancias para fora da celula. Pode querer dicir que estaba botando toda a auga fora.
-Cloroplasto: Teu tío no veran é como un cloroplasto. Os cloroplastos encarganse de recoller a luz solar. Pode querer decir que o seu tío sempre está tomando o sol no veran.
-Centríolos: Cando veñen visitas tua nai é como un centríolo. os centríolos encarganse na organización dos filamentos e túbulos da célula para formar o citoesqueleto ou outras funcións. Pode querer decir que a sua nai limpia ou organiza toda a casa cando van as visitas.
-Aparato de Golgi: o outro día miña amiga comeu demasiado e despois parecía un aparato de golgi. O aparato de golgi encargase de expulsar sustanciasque poden ser utiles ou poden ser un desfeito. Pode querer decir que a sua amiga comeu tanta comida que non era bo para o seu corpo e fixo como o apartato de golgi expulsado.
-Lisosomas: Miña amiga parece un lisosoma cando come, non ten fondo. Os lisosomas encarganse de dixerir moleculas complexas que as incorpora no seu proceso de dixestión. Pode querer dicir que a sua amiga por moito que coma non se farta.
-Mitocondria: A sua madriña parece unha mitocondria cando vai sua afillada. As mitocondrias son organulos que se encargan de producir enerxía. pode querer decir que a madriña sempre esta xogando ca sua afillada cando vai visitala.
-Ribosoma: Nesta empresa necesitamos un ribosoma. Os ribosomas realizan a sintese de proteinas polo tanto traballan moito. Pode querer decir que necesitan a alguén moi traballador.
-Núcleo: comprei un novo disco duro para o ordenador é coma un núcleo. O núcleo é o que contén o ADN. pode querer decir que o disco duro almacena toda informacion do ordenador como o núcleo contén o ADN.
-Retículo endoplasmático liso: Cando a sua nai a obliga a limpar a habitacion ten que facer como un retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmatico liso encargase de eliminar substancias tóxicas. Pode querer decir que ten que deixar a habitación moi limpa.
-Reticulo endoplasmático rugoso: Esta panadería antes era como o retículo endoplasmatico rugoso. retículo endoplasmatico rugoso encargase de sinteticar as proteinas mediante os ribosomas. Pode querer decir que antes a panadería cociñaba e transportaba o pan,postres etc pero agora non.

Cloroplasto:Esa habitación e coma un cloroplasto. Os cloroplastos son orgánulos celulares que se ocupan da fotosintesis e convirten a enerxía luminosa en enerxía química. pode decir que a sua habitación atrae moita luz.

Centríolos: ese rapaz e o centríolo da clase. os centríolos son estructuras celulares formados por microtúbulos e que participan na organización dos microtúbulos. Pode decir que ese rapaz e o encargado de que a clase este organizada.

Flaxelo: eres coma un flaxelo! O flaxelo e unha prolongación que permite o desprazamento das células. Pode decir que mui inquieto.

Aparato de Golgi: As persoas maiores son coma un aparello de Golgi. O aparello de Golgi recibe e procesa pequenas vesiculas que conteñen as proteinas sintetizadas. Pode significar que traballan moito.

Menbrana Plasmática: ese home na casa ten unha membrana plasmática. É a membrana que rodea e limita a célula. Pode decir que ten a casa cerrada con un cierre e protexida.

Citoesqueleto: ese neno fixo de citoesqueleto cando Isabel estaba mal. o Citoesqueleto achega apoio a célula e é o responsable dos seus movementos

Mitocondrias: Pedro ponse como unha mitocondria cando ve o seu mellor amigo josé. son as que producen enerxía e suministra a meirande parte da enerxía necesaria para as funcións celulares. Pode significar que se pon coma untolo cando ve o seu amigo.

Ribosomas: ese ordenador é coma un Ribosoma. Un ribosoma son pequenas estructuras nas que se realiza a síntese de proteínas. Pode significar que o ordenador non para de funcionar.

Reticulo endoplasmático rugoso:O carteiro e coma un retículo endoplasmático rugoso. O ret´´iculo endoplasmático rugoso sintetizan algunhas das proteinas da célula Pode decir que o carteiro non para de traballar/de moverse.

Lisosoma: Ese gato e coma un lisosoma. Os lisosomas son orgánulos membranosos que conteñen encimas dixestivas capaces de dixeriren as móleculas. Pode decir que o gato come moito ou todo o que lle dean.

Retículo endoplasmático liso: ese rapaz púxose malo e fixo coma un retículo endo plasmático liso. O retículo endoplasmático liso desemprega unha importante función na síntese de lípidos e na eliminación de substancias tóxicas da célula. Pode decir que o rapaz se puxo malo e empezou a vomitar.

Cilios: cando lanza o balón pareze un cilio. Os cilios son prolongacións curtas e moi numerosas que empregan algunhas células para impulsaren líquidos ou outras células sobre elas. Pode decir que cando lanza o balón o lanza con moita forza.
_

CLOROPLASTOS: Esta casa e un cloroplasto. Os cloroplastos recollen luz solar e transfórmana, na casa entra moita luz de dia.
CENTRIOLOS: Bruno é o centriolo de 3ºA. Bruno é o encargado de organizar a clase, como os centriolos organizan os microtubulos.
FLAXELO: A cadeira de rodas e como un flaxelo. O flaxelo permite o movemento dunha celula. A cadeira de rodas permite o movmento de un minusválido.
APARATO DE GOLGI: España e un aparato de golgi. O aparato de golgi recibe e procesa pequenenas vesiculas. España recibe moitos inmigrantes.
MITOCONDRIAS: Homer traballa na mitocondria de Springfield. As mitocondrias producen enerxía. Homer traballa nunha central nuclear
RIBOSOMAS: Ivan é un ribosoma. Os ribosomas son pequenas estructuras que realizan a sintese de proteinas. Ivan é pequeno e non para quieto.
RETICULO ENDOPLASMATICO RUGOSO: Xavi e o reticulo do Barcelona. O retículo crea proteínas. Xavi crea o xogo do Barcelona
LISOSOMAS: Diego é como un lisosoma. Os lisosomas están formados de auga. Diego tamén e case todo auga.
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO: As mulleres son como reticulos endoplasmáticos lisos. Os reticulos eliminan as substancias tóxicas. As mulleres limpan a casa
_
Centriolos: Manolo é o centriolo do IES Ponteceso; o centriolo colabora na organización do resto dos microtúbulos celulares. E Manolo e o director polo que realiza a función dun centriolo
Flaxelo: Os flaxelos dese tiburón son enormes. O flaxelo permite o desprazamento, coma as aletas dos tiburóns
Aparato de Golgi: A Masía e o aparato de Golgi do Barsa. O aparato de golgi recibe as vesculas e preparaas e A Masía recibe rapaces adestraos e mandaos as categorias superiores do F.C. Barcelona
Membrana plásmatica: A menbrana plásmatica desa casa é enorme. A menbrada e o que rodea e envolve a célula e o muro da casa envolvea e limitaa.
Citoesqueleto: V. Del Bosque é o citoesqueleto da selección. O citoesqueleto é o responsable dos mobemento da celula e Del Bosque e o engargado dos da selección española de fútbol
Mitocondrias: As novas mitocondrias que colocaron no teito do meu edificio son efectivas. As mitocondrias son o centro de enerxía e procesan enerxía e as placas solares reciben e elaboran a enerxía solar
Cilios: OS cilios desa rapariga mobíanse a unha gran velocidade.Os cilios permiten o impulso como as pernas de un ser humano
Lisosoma: Esta definición e moi complexa pero sin embargo el resolveuna como un lisosoma. Os lisosomas dixeren as moleculas complexas e este neno memorizou unha definicion complexa
Retículo Endoplasmático liso: O profesor e un ret.end.liso metio a todos os maleducados fora da clase. O ret.end.liso expulsa e segrega substancias e o profesor expulsounos de clase:
Retículo Endoplasmático rugoso: un novo ret.end.rugoso incorporouse os científicos. O retículo sintetiza algnhas das proteinas e os cientifiicos sintetizan nobos experimentos

Aparato de Golgi : O aparato de Golgi botounos fóra a todos. ( o aparato encárgase de expulsar substancias. Pode querer decir que un garda botounos fora porque estaban armando escándalo )
Centríolos : O centríolo decidio a alineación sería esa. ( os centríolos encárgase de organizar o citoesqueleto. Pode querer decir que o entrenador tomou esa decisión)
Citoesqueleto : O citoesqueleto aguantou do equipo nos últimos minutos. ( O citoesqueleto é o andamio da célula. Pode querer decir que o capitán mantivo o equipo unido e aguantou del.)
Mitocondrias : Esta canción son as súas mitocondrias. (as mitocondrias proporcionan enerxía a toda a célula. Pode querer decir que a canción proporcionalle enerxía para o todo día.)
Lisosomas : Aquela rapaza foi un lisosoma para a relación de dous amigos. (os lisosomas son os encargados de destruir as compostos orgánicos. Pode querer decir que esa rapaza acabou ca relación dado que os dous lles gustaba a rapaza)
Ribosoma : Ese equipo é un ribosoma. ( os ribosomas son os encargados de sintetizar , en conxunto , as proteinas. Pode querer decir que traballan todos xuntos para meter canasta.)
Rectículo endoplasmático liso : Na operación de fígado os médicos comportáronse como rectículos endoplasmáticos lisos.(o rectículo é o encargado de eliminar substancias tóxicas do organismo. Pode querer decir que lle eliminaron todo o tóxico do fígado.)
Rectículo endoplasmático rugoso: A pista de baloncesto é un rectículo endoplasmático para el. ( O rectículo crea un lugar distinto o resto do citoplasma. Pode querer decir alí olvidase de todos os seus problemas e disfruta do baloncesto.)


Aparato de Golgi: O outro día bebín tanto que parecía un aparato de Golgi.(O aparato de Golgi é o encargado de expulsar substancias.Pode significar que ao beber tanto tiven que mexar moito.)
Mitocondrias: Parezo unha mitocondria cando vou xogar ao fútbol.(As mitocondrias proporcionan enerxía a toda célula.Pode significar que cando xogo ao fútbol teño moita enerxía.)
Centríolos: O mediocentro do noso equipo é o noso centríolo.(Os centríolos son os encargados de organizar o citoesqueleto.Pode significar que el e o que manda no equipo,o capitán.)
Citoesqueleto: O meu mellor amigo é como un citoesqueleto cando estou mal.(O citoesqueleto é o andamio da célula.Pode significar que o meu amigo sempre me está apoiando.)
Lisosoma: O rapaz de 18 anos foi un lisosoma para o neno de 11.(Os lisosomas son os encargados de destruír os compostos orgánicos.Pode significar que o de 18 "destruíu" ao de 11.)
Ribosoma: O meu móbil é coma un ribosoma.(Os ribosomas son os encargados de sintetizar,en conxunto,as proteínas.Pode significar que está sempre traballando porque estou con el.)
Retículo endoplasmático liso:Púxenme a vomitar que parecía un retículo endoplasmático liso.(O retículo endoplasmático liso é o encargado de eliminar substancias tóxicas do organismo.Pode significar que ao vomitar eliminei substancias tóxicas.)
Retículo endoplasmático rugoso: Eu parezo un retículo endoplasmático rugoso porque creo moitos xogos.(O retículo endoplasmático rugoso crea proteínas.Pode significar que creas xogos de todo tipo.)

Lisosoma: O terremoto de onte parecía un lisosoma. (O lisosoma encárgase da dixestión de compostos orgánicos, é decir, de destruilos. Podemos decir que o terremoto destruio todo ao seu paso).
Mitocondrias: Polas mañás parezo unha mitocondria, non paro quieta. (As mitocondrias producen enerxía, e como eu polas mañás non estou dormida, e non paro quieta, podo decir que son como unha mitocondria).
Ribosomas: Ese neno parece un ribosoma, non para quieto. (Os ribosomas encarganse de sintetizar, en conxunto, as proteínas. Polo tanto, o neno non para quieto, podemos decir que é como un ribosoma).
Aparato de Golgi: Estaba descomposta, parecía o aparato de Golgi! (Encárgase de levar a cabo a excreción, polo tanto, eliminar substancias tóxicas).
Vacuola: Os ordenadores son como vacuolas. (As vacuolas almacenan, e os ordenadores teñen unha enorme capacidade para almacenar documentos, música, etc).
Citoesqueleto: Cando vexo un andamio montado nunha casa, lémbrome do citoesqueleto. (Forma a andamiaxe da célula, polo tanto, semella un andamio).
Centríolos: A organizadora da festa semellaba un centríolo. (Organizan os filamentos e túbulos da célula, e a organizadora, organizou a festa).
Membrana plasmática: Os xogadores deste ano son boísimos, os entrenadores deberon facer a labor da membrana plasmática. (Seleccionar ben que xogadores collían, como a membrana plasmática funciona de barreira selectora na célula).

Lisosoma: Era un lisosoma na cea do traballo (os lisosomas son os encargados da dixestión de compostos orgánicos, podese referir a que comía todo o que había na mesa).

Mitocondrias: Meu primo é unha mitocondria cada vez que se levanta da sesta ( as mitocondrias producen enerxía, pode querer decir que meu primo cando se levanta sempre está cheo de enerxía para xogar).

Ribosomas: Na miña casa somos todos ribosomas (os ribosomas son os encargados de sintetizar, em conxunto, as proteinas da célula, pode querer decir que na miña casa traballamos sempre en equipo para facer as tarefas do fogar).

vacuola: A vaca do veciño é unha vacuola (a vacuola almacena substancias que lle poden facer falta a célula en calquera momendo, pode querer decir que a vaca almacena a comida nun dos estómagosd e a come cando ten fame).

Aparato de Golgi: Meu avó parece un aparato de Golgi desde que se operou da próstata, sempre está no baño (O aparato de Golgi leva a cabo a excreción se as substancias da célula son de desfeito, pódese referir a que meu abuelo o operarse ten sempre ganas de ir o baño)

Citoesqueleto: O pelo do meu can é un citoesqueleto, sempre lle está caendo e rexenerándose de novo (O citoesqueleto estase creando e destruindo continuamente, pode querer decir que o meu can lle cae o pelo e lle volve a nacer continuamente).

Centríolo: a asociación é un gran centríolo, organiza moi boas excursións (O centríolo organiza os filamentos e túbulos da célula para formar o citoesqueleto ou outras funcións da célula, pódese referir a que a asociación organiza moitas cousas para os nenos e nenas).

Núcleo: a CPU do ordenador é un gran núcleo ( o núcleo contén o ADN pódese referir a que contén toda a información do ordenador).

Retículo endoplasmático rugoso: o mei faiado parece un retículo endoplasmático rugoso, é o almacén da casa (O retículo endoplasmático rugoso é o encargado de almacenar substancias no seu interior, pode querer decir que o faiado é un almacén no que se gardan todas as cousas da casa).

Retículo endoplasmático liso: o antiviótico contra o catarro foi un retículo endoplasmático liso (O retículo endoplasmático liso é o encardado de eliminar as substancias tóxicas, pode querer decir que o antiviótico eliminou as bacterias do meu organismo).

Cloroplasto: na pasarela actuou coma un cloroplasto (o cloroplasto absorbe a luz solar para facer a fotosíntese, pódese referir que na pasarela atraía todos os flaxes das cámaras para así sentirse importante).

Membrana plasmática: na porta da discoteca o porteiro era unha membrana plasmática ( a membrana plasmática impide o paso de substancias e deixa pasar selectivamente outras, pódese referir a que o porteiro só deixaba pasar a algunhas persoas).

Lisosomas: No recreo é un lisosoma, acaba con todo o que hai na cantina. (Os lisomas son os encargados da dixestión de compostos orgánicos. Pódese referir a que dixere todo o que hai na cantina.)
Retículo endoplasmático rugoso: O can de miña avoa parece un retículo endoplasmático rugoso, almacena todos os osos. (O retículo endoplasmático rugoso encárgase de almacenar substancias. Pode querer decir que gardaba todos os osos.)
Retículo endoplasmático liso: O alcohol das feridas é un retículo endoplasmático liso. (O retículo endoplasmático liso elimina as substancias tóxicas. Pode querer decir que o alcohol elimina a infección.)
Mitocondrias: Cando me levanto non me parezo unha mitocondria, sempre estou sen enerxía. (As mitocondrias producen enerxia. Pode querer decir que non teño a enerxía que teñen as mitocondrias.)
Ribosomas: Na clase somos todos uns bos ribosomas. (Os ribosomas encarganse de sintetizar as proteínas. Pode querer decir que a nosa clase é moi traballadora)
Cloroplasto: Polo verán fun un cloroplasto, absorbín todos os raios de sol. (Os cloroplastos absorben a luz solar. Pode querer decir que polo verán absorbín a luz do sol.)
Aparato de Golgi: Pasas o día enteiro no baño, pareces un Aparato de Golgi. (O aparato de Golgi encárgase de expulsar substancias de desfeito. Pode querer decir que sempre está no baño expulsando excrementos.)
Vacuola: Meu avo é unha vacuola, sempre almacena trastes que poden servir dentro duns anos. (A vacuola almacena substancias que a celula vai necesitar mais tarde. Pode querer decir que almacena cousas que agora non necesitamos, pero si dentro dun tempo.)
Citoesqueleto: Cando meu irmán xoga coas pezas de construción parece un citoesqueleto. (Os citoesqueletos estanse construindo e destruindo continuamente. Pode querer decir que me irmán sempre está construindo e destruindo as pezas.)
Centriolos: Parézome a un centriolo, sempre quero ter todo ben organizado. (Os centríolos encárganse de organizar os filamentos da célula. Pode querer decir que sempre quero ter todo organizado.)
Nucleo: O banco de Ponteceso é un gran núcleo, almacena os cartos de todo Ponteceso. (O núcleo almacena o ADN. Pode querer decir que garda os cartos de todos.)
Membrana plasmática: Os policías son membranas plasmáticas. (As membranas plasmáticas impiden o paso de algunhas substancias e deixan pasar outras. Pode querer decir que os policías deixan pasar os que van sobrios e paran os que van ebrios.)
Flaxelo: Os peixes do meu acuario son grandes flaxelos. (Os flaxelos son os encargados de mover a célula. Pode querer decir que se moven moito.)

Aparato de Golgi: Comeu tanto que parecía un Aparato de Golgi. (O Aparato de Golgi é o encargado de expulsar substancias de refugo.Pode querer dicir que comeu tanto que tivo que vomitar todo)

Mitocondrias: Antes de facer exercicio; estou coma unha mitocondria. (As mitocondrias son as encargadas de producir enerxía.Pode querer dicir que estou cheo de enerxía)

Lisosomas: Cando estamos na clase parecemos lisosmas. (Os lisosomas son os encargados da dixestión de compostos orgánicos.Pode querer dicir que cando estamos na clase "dixerimos" ou acabamos coa paciencia do profesor)

Flaxelo: As pernas son os nosos flaxelos. (Os flaxelos son os encargados da mobilidade da celula.Pode querer dicir que as nosa pernas son as que nos permiten movernos)

Ribosomas: O procesador do meu teléfono é coma un ribosoma. (Os ribosomas son os encargados de realizar a síntese de proteinas.Pode querer dicir que o teléfono esta traballando continuamente)

Cloroplastos: Cando vamos a praia parecemos cloroplastos. (Os cloroplastos son os encargados de absorver a luz do sol para transformala en enerxía.Pode querer dicir que cando vamos a praia absorvemos aluz do sol e esta prodúcenos enerxía)

Centríolos: O profesor Jorge Cea é o centríolo da biblioteca. (Os centríolos son os encargados de organizar o citoesqueleto.Pode querer dicir que Jorge Cea é o encargado de organizar a biblioteca)

Retículo Endoplasmático Liso: A quimioterapia realiza o mesmo traballo que o retículo endoplasmático liso. (O retículo endoplasmático liso é o encargado de eliminar substancias tóxicas.Pode querer dicir que os dous intentan eliminar todas as substancias tóxicas)

Retículo Endoplasmático Rugoso: Durante os exames semello un retículo endoplasmático rugoso. (O retículo endoplasmático rugoso crea un lugar distinto ó resto do citoplasma.Pode querer dicir que durante os exames olvídome do resto das cousas e céntrome no exame)

Citoesqueleto: A pel das serpes parece un citoesqueleto. (O citoesqueleto estase formando e destruindo continuamente.Pode querer dicir que a pel das serpes tamén se esta a formar e destruir continuamente)

Membrana plasmática: Os xefes das empresas semellan membranas plasmáticas. (A membrana plasmática é a encargada de elexir que substancias entran e saen da celula.Pode querer dicir que os xefes elixen que persoas entran e saen da empresa)