Que tecido é?
(volver á paxina de inicio)
[[#|Para]] facer este traballo podes mirar as características dos tecidos no libro de texto, na táboa que facemos en clase ou na páxina desta wiki que fixechedes sobre os tecidos.

Exemplo:
É un tecido [[#|con]] células longas e con bandas claras e escuras.
Ten moitos nucleos e é voluntario
NON
Ten un nucleo e as celulas estan conectadas
SI

Ten matrices intercelulares e é sólida e dura. .


É un tecido que ten unha gran cantidade de fibras que lle permiten estirarse sen se romper..
Este tecido ten gran importancia na parede dalgunhas arterias?
Si

É un tecido que ten distintos tipos de células envolvidas pola matriz intercelular. .
Na que hai diseminadas fibras de coláxeno e fibras de elastina?
Si.
.
É un tecido que ten células moi alongadas con varios núcleos.
No que hai miofibrillas contráctiles?
SIÉ un tecido con células alongadas e cun núcleo.Son celulas con dous tiipos de prolongacións.
Ese tipo de celula e a neurona? (a pregunta non se pode facer directamente, hai que preguntar por outras dúas características que creas qu
Dependendo do tipo de prolongacions poden ser dendritas e axons?
SI


É un tecido que forma os tuvos das glándulas.É un tecido de células planas que forman unha capa grosa.
-É un tecido formado por numerosos núcleos e por moitas miofrillas contráctiles. .
Forma os músculos e as microfibrillas contráctiles presentan unha estría?
SI.


-É un tecido que forma a capa muscular do corazón e as células teñen un só núcleo . .
A súa contracción é forte e non depende do control de vontade?
SI.


- É un tecido que posúe fibras de coláxeno e numerosas fibras elásticas. .
Ten distintos tipos de celulas envolvidas pola matriz intercelular?
NON
Ten unha gran importancia na parede dalgunhas arterias?
NON
Atopase na orella e na epiglote?
SI- É un tecido que non ten sistemas de Havers e que forma entre outras cousas os extremos dos ósos longos. .
Presenta grandes espazos que son ocupados pola medulas osea vermella?
SI-É un tecido formado por fibras elásticas e ten moita importancia na parede dalgunhas arterias. .
Ten grandes espazos que estan ocupados pola medula ósea vermella?
NON
As fibras elásticos permiten que se estire sin romper?
SI
.
-É a máis abondosa e recobre os extremos dos ósos nas articulacóns.
A súa substancia intercelular ten fibras de colaxeno?
SI-Ten unha gran cantidade de fibras elásticas que lle permiten estirarse sen se romper..

-Está formado por células que teñen moitos núcleos e miofibrillas contráctiles que presentan unha estría visible ao microscopio óptico..
Este tecido permite os nosos movementos voluntarios?
SI

-As súas células son alongadas,afiadas polos extremos e só teñen un núcleo.Ten unha contacción lenta e involuntaria..
-Posúe numerosas fibras elásticas,ademais de fibras de coláxeno..
É un tecido cartilaxinoso e atópase na orella e na epiglote?
SIÉ un tecido que non ten sistemas de Havers e forma a epífise. .
Presenta grandes espazos que son ocupados pola médula ósea vermella e forma a parte interna dos ósos planos?
SI.E un tecido con celulas alongadas que forman unha capa.
É un tecido epitelial e que polo tanto non ten matriz?
Si
É un tecido con unha gran cantidade de fibras de coláxeno que lle dan unha gran resistencia. .
Este tecido e o que forma os tendons e os ligamentos?
Non
Forma os discos invertebrais e os meniscos do xeonllo?
Si


Tecido que ten microfibrillas estriadas e células cun só núcleo. .
As células que forman este tecido son longas, mononucleadas, lisas e sen bandas?
Non
A súa contración é forte e non depende do control da vontade?
Si
Tecido composto de células alongadas e afiadas nos extremos. .
Teñen un so núcleo e a contracción é involuntaria?
Si

Tecido que carece de estrias transversales e localizase no aparello reproductor..
Ten células moi longas e monoestratificadas?
Si.


Tecido que recubre a superficie externa do corpo e na capa de abaixo hai multitude de nucleos..
Está formado por células fortemente unidas entre elas e carece de vasos sanguíneos?
Si.


Tecido que ten distintos tipos de celulas envolvidas pola matriz intercelular e ten unha alta poboacion de celulas residentes.
Ten diseminadas fibras de coláxeno e fibras de elastina?
Si.

Tecido formado por unhas celulas chamadas condrocitos e a nutricion realizase no tecido conxuntivo que envolve a cartilaxe.
Tecido que o forman catro tipos de celulas chamadas osteoblastos e as osteocitos son as celulas principais do oso..
Tecido formado por Neuronas e células da neuroglia, e que ademais forma os órganos do sistema nervioso central.
Tamen forma o sistema nervioso periférico?
SITecido formado por células fortemente unidas e que carece de vasos sanguíneos.
A nutrición das súas células faise desde o tecido conxuntivo?Tecido que presenta unha gran cantidade de fibras de coláxeno que lle confiren unha grande resistencia á estirada.
Está formado por células especializadas na función da contracción, e as súas células son alongadas?
NON

Tecido que conta con distintos tipos de células envolvidas por un matriz intercelular.

Na que hai diseminadas fibras de colaxeno e de elastina?
SITecido que ten una gran cantidade de fibras de coláxeno que lle dan una gran resistencia.
Ten unha matriz intercelular sólida e dura?

Tecido que libera os seus productos ao exterior do corpo , como as glándulas sudorípas da pel. .


Tecido que non ten sistemas de harvers. .
Este tecido presenta grandes espazos que son ocupados pola médula ósea vermella?
SI


Tecido que presenta a material mineral organizada nos sistemas Havers ou osteonas. .
Este tecido localízase na parte externa dos ósos planos e na diáfase dos ósos longos?
SITecido cuxa substancia intercelular que presenta algunhas fibras de coláxeno. .


Tecido con distintos tipos de células envolvidas pola matriz intercelular. .
Nel hai diseminadas de coláxeno e fibras de elastina?

Tecido formado por células especializadas na elaboración e a transmisión de impulsos nerviosos. .


- Tecido que posúe numerosas fibras elásticas e ademais fibras de coláxeno. .


- Tecido que ten miofibrillas estriadas e a súa contracción é forte e non depende do control da vontada. .
As súas células teñen un só núcleo?
SI- Tecido que presenta grandes espacios que son ocupados pola medula ósea vermella e tamen forma a epífise. .
Non ten sistemas havers?
SI


- Tecido que forma a cartilaxe das vías respiratorias e recobre os extremos dos ósos nas articulacións. .


- Tecido que presenta gran cantidade de fibras de coláxeno e forma os tendóns e os ligamentos. .
Ten unha grande resistencia ó estirarse?

-Tecido que presenta gran cantidade de fibras de coláxeno que lle confiren unha grande resistencia á estirada. .
Forma os discos invertebrais e os meniscos do xeonllo?
NON
Forma os ligamentos e os tendóns?


-Tecido que presenta grandes espazos que son ocupados pola médula ósea vermella e non ten Havers. .
Forma a epifese dos osos longos e a parte interna dos osos planos?
SI.


-Tecido cuxa substancia intercelular que presenta algunhas fibras de coláxeno..
Forma a cartilaxe das vías respiratorias e recobre os extremos dos ósos nas articulacións?


-Tecido no cal a súa substancia intercelular presenta algunhas fibras de coláxeno. Forma a cartilaxe das vías respiratorias..

É o tecido cartilaxinoso máis abundante e tamén recobre os extremos dos ósos nas articulacións?
SI.-Tecido que se atopa ocupando espazos entre outros tecidos e forma os tendóns e os ligamentos.
Ten unha gran cantidade de fibras de coláxeno e soporta traccións moi fortes?
Si.


-Tecido onde se depositan as sales de calcio e que non ten sistemas de Havers..
-Tecido con miofibrillas estriadas e a súa contracción e involuntaria. .
As sua celulas so teñen un nucleo?
SI


-Tecido con gran cantidade de fibras de coláxeno e con discos intervertebrais.

Danlle unha gran resistencia e forma os meniscos do xeonllo?
SI- Tecido que presenta unha gran cantidade de fibras elasticas, estas permitenlle estirarse sen romper.
Atópase na orella e na epiglote?
NON

-Tecido no que as súas células son alongadas, afiadas polos extremos e só teñen un núcleo.
É un tecido que ten unha contracción lenta e involuntaria e que forma as capas musculares das vísceras ocas?
SI-Tecido que ten microfibrillas estrianas e as súas células teñen un só núcleo.
Forma o miocardio e a súa contracción é forte e non depende do control da vontade?
SI
- Tecido que ten unha cantidade de fibras de coláxeno que lle da unha gran resistencia. .
Forman os discos invertebrais e os meniscos do xeonllo?
SI


-Tecido con gran cantidade de fibras elasticas que se estiran sen romper. .
Forma os tendóns e os ligamentos?

-Tecido con células moi longas e con bandas claras e escuras..-Tecido que forma as capas musculares das vísceras ocas,como o estómago ou as vías respiratorias,e a parede das arterias. Este tecido ten unha contracción lenta e involuntaria..
Está formado por células especializadas na función de contracción , que permite realizar os movementos do corpo. As células que forman o músculo son alongadas e chámanse fibras musculares?
NON.
Está formado por células especializadas na función de contracción , que permite realizar os movementos do corpo?